Monday, December 26, 2016

Inspiring stories

ఎవరు పేదవారు???

              ⭐ ⭐ ⭐

ఒక  చాలా సంపన్న మహిళ చీరల షాప్ కి వెళ్లి , "బాబూ! కొన్ని చౌకగా చీరలు చూపించండీ!  నా కుమారుడి వివాహం.  కట్నంగా మా ఇంట్లో పని మనిషికి ఇవ్వాల్సి ఉంది."

అలాగే అని చౌక చీరలను చూపించాడు ఆ షాప్ అబ్బాయి .
అందులోంచి ఒక చౌక చీరను ప్యాక్ చేయించుకుని వెళ్లిపోయింది ఆ సంపన్న మహిళ.

కొంత సమయం తర్వాత ఆ చీరల షాప్ కి మరొక మహిళ వచ్చి, "అన్నా! కొన్ని ఖరీదైన చీరలు చూపించు! మా యజమానురాలి కొడుకు వివాహం. ఈ సందర్భంగా మా యజమానురాలుకు కట్నం పెట్టడం కోసం నెలనెల డబ్బులు కూడబెట్టాను. ఆమెకు ఒక మంచి చీరను కట్నంగా ఇవ్వాలి.

అలాగే అని ఖరీదైన చీరలను చూపించాడు ఆ షాప్ అబ్బాయి .
అందులోంచి ఒక ఖరీదైన చీరను ప్యాక్ చేయించుకుని వెళ్లిపోయింది ఆ పేద మహిళ.

ఈ ఇద్దరు స్త్రీలలో ఎవరు పేదవారు?
పేదరికం ఎక్కడ ఉంది ?
మనస్సులోనా?
గుణం లోనా?

సంపన్న మహిళకు ఇంట్లో పేదరికం లేకపోవచ్చు! కాని ఆమే వ్యక్తిత్వంలో పేదతనం ఉంది.

ఆ పేద మహిళకు ఇంట్లో పేదరికం ఉండోచ్చు! కాని ఆమే వ్యక్తిత్వంలో పేదతనం లేదు.

ఆ ఇద్దరు స్త్రీలను ఇల్లుతోనూ - దేనితోనూ సంబంధం లేకుండా ఒంటరిగా నిల్చోబెడితే ఎవరు పేదవారు ???

             ⭐ ⭐ ⭐

ఎవరు ధనవంతులు ???

               🔯 🔯 🔯

ఒకసారి, తన కుటుంబం తో ఒక మహిళ టూర్ కు వెళ్లి అక్కడ ఒక త్రీస్టార్ హోటల్ లో బస చేసింది.. ఆ మహిళ ఒక ఆరు నెలల పాపకు తల్లి.

పాప పాల కోసం ఏడుస్తుంటే ఆ మహిళ త్రీస్టార్ హోటల్ మేనేజర్ వద్దకు వెళ్లి " దయచేసి ఒక కప్పు పాలు ఇవ్వగలరా? " అని అడిగింది.

"తప్పకుండా మేడమ్" అని ఆయన బదులిచ్చారు.

" కానీ మేడమ్ మా హోటల్లో ఒక కప్పు పాలు 100 రూ॥ మేడమ్!"

"పర్వాలేదు ఇవ్వండి!" అని ఆ మహిళ పాలు తీసుకుని పాపకు త్రాగించింది.

కొంత సమయం తర్వాత వారందరు అక్కడి ప్రదేశాలను చూడడానికి కారులో బయలుదేరారు.

మధ్యలో పాప ఆకలితో పాల కోసం ఏడుస్తుంటే...

వారు ఒక రహదారి ప్రక్కన ఉన్న టీ స్టాల్ వద్ద కారును ఆపుకున్నారు. ఆ టీ విక్రేత వద్ద ఒక కప్పు పాలు తీసుకుని పాపకు పట్టింది.
తరువాత "ఎంత?"  అని ఆమె టీ స్టాల్ వ్యక్తిని అడిగింది.

"మేడమ్! మేము చిన్న పిల్లల పాలకు డబ్బు వసూలు చేయం" అన్నాడు టీ స్టాల్ వ్యక్తి నవ్వుతూ

ఎంత బలవంతపెట్టినా డబ్బులు తీసుకోలేదతను. అంతే కాదు ప్రయాణంలో పాపకు అవసరమౌతాయని మరో కప్పు పాలు పోసి ఇచ్చాడు.

ఆ మహిళ కారులో కుర్చున్న తరువాత ఆలోచించసాగింది.

నిజంగా ఎవరు ధనవంతులు ? త్రీస్టార్ హోటల్ నిర్వాహకుడా? లేక టీ స్టాల్ విక్రేత నా?

ధనవంతత్వం ఎక్కడ ఉంది?
మనస్సులోనా?
గుణం లోనా??
లేక దాచుకున్న డబ్బుకట్టలు - సంపదలలోనా???

చాలా సార్లు మనమందరం డబ్బు సంపాదన యావ లో పడి మనుషుల మన్న సంగతి మర్చిపోతుంటాము.

కాని ఇలాంటి అనేక సందర్భాలలో " తిరిగి ఏదో ఆశించకుండా చేసే చిన్న చిన్న సహాయాలు " డబ్బు ఇచ్చే కిక్ కన్న ఎన్నో రెట్లు అధికంగా మంచి అనుభూతిని ప్రసాదిస్తాయి.

               🔯 🔯 🔯
             
                   స్వస్తి
       (ఓపికగా చదివిన వారికి )
              ధన్యవాదములు

Tuesday, March 8, 2016

HEALTH TOPICS

7 Wonders of Water

 

Stay Slimmer With Water

Trying to lose weight? Water revs up metabolism and helps you feel full.
Replace calorie-filled beverages with water, and drink a glass before meals to help you feel fuller.
Drinking more water helps amp up metabolism - especially if your glass is icy cold. Your body must work to warm the water up, burning a few extra calories in the process.

Water Boosts Your Energy

If you're feeling drained and depleted, get a pick-me-up with water. Dehydration makes you feel tired.

The right amount of water will help your heart pump your blood more effectively.
And water can help your blood transport oxygen and other essential nutrients to your cells. 

Lower Stress With Water

About 70% to 80% of your brain tissue is water. If you're dehydrated, your body and your mind are stressed.
If you're feeling thirsty, you're already a little dehydrated.
To keep stress levels down, keep a glass of water at your desk or carry a sports bottle and sip regularly.
 Build Muscle Tone With Water
Drinking water helps prevent muscle cramping and lubricates joints in the body.
When you're well hydrated, you can exercise longer and stronger without "hitting the wall."

Nourish Your Skin

Fine lines and wrinkles are deeper when you're dehydrated. Water is nature's own beauty cream.
Drinking water hydrates skin cells and plumps them up, making your face look younger.
It also flushes out impurities and improves circulation and blood flow, helping your skin glow.
 Stay Regular With Water
Along with fiber, water is important for good digestion.
Water helps dissolve waste particles and passes them smoothly through your digestive tract.
If you're dehydrated, your body absorbs all the water, leaving your colon dry and making it more difficult to pass waste.
 Water Reduces Kidney Stones
The rate of painful kidney stones is rising. One of the reasons could be because people -- including children -- aren't drinking enough water.
Water dilutes the salts and minerals in your urine that form the solid crystals known as kidney stones.
Kidney stones can't form in diluted urine, so reduce your risk with plenty of water!

 Are You Drinking Enough Water?

Most healthy adults get enough to drink by letting their thirst guide them.
But the exact amount you need depends on your size, level of activity, the weather, and your general health.
You may need more water if you exercise or sweat heavily.  
Courtesy: WEB MD


Sunday, March 6, 2016

DIAMOND QUOTES

First, know where you want to go.
Then, go where you want to go.
You are your own pilot
and you can choose your Destination.
Tremendous energy lies within each one of us.
Alas! We don't discover and unleash it
and when we die, we lose it
because we didn't use it.
Look at yourself—are your eyes Twinkling?
Is your heart Dancing?
Are your lips Smiling?
If yes, then you are truly enjoying Life.
Whenever a problem arrives,
do three things—
Face it, Fight it and Finish it.
There are people who are dancing through Life
and others who are crying through Life.
The irony is that Life is the same —
what we do is purely our Choice.
We all program our gadgets
— computers, mobiles etc.
But we don't Program our Mind
in such a way that we can
REJOICE and BE HAPPY.
Enter Faith, exit Doubt.
Enter Hope, exit Worry.
Enter Courage, exit Fear.
Let the Positive enter your Life
so that the Negative exits.
Life is not a Race,
but we still continue the Chase
and try to be an Ace.
It 's time to get out of this Maze
and Truly Live with Grace.
Some people live such boring lives;
it 's Black & White, so dead!
I choose to color my life with Fun,
some Blue, some Green, some Red.
Look at people around you.
Some Inspire you, some Perspire you.
Be with those that build Energy in you.

With Thanks to 100 Diamond Quotes By RVM


Friday, March 4, 2016

JOKES

JOKES
An engineer can’t find a job so he opens a clinic and puts a sign outside 

“GET TREATMENT FOR $20 – IF NOT CURED GET BACK $100”

A lawyer thinks this is a great opportunity to earn $100 and goes to the clinic .......

Lawyer: I have lost my sense of taste.                         

Engineer: Nurse, bring medicine from box no 22 and put 3 drops in patient’s mouth.

Lawyer: Ugh... this is kerosene.

Engineer: Congrats!!! Your sense of taste is restored. Give me $20.

Lawyer: I have lost my memory. I cannot remember anything.

Engineer: Nurse, bring medicine from box no 22 and put 3 drops in patient’s mouth.

Lawyer (annoyed): This is kerosene. You gave this to me last time for restoring m taste.

Engineer: Congrats!!! You got your memory back. Give me $20.

The fuming lawyer pays him, and then comes back a week later determined to get back $100.

Lawyer: My eyesight has become very weak.

Engineer: Well, I don’t have any medicine for that, so take this $100.

Lawyer(staring at the note): But this is $20, not $100.

Engineer: Congrats!!! Your eyesight is restored. Give me $20.
  DIAMOND QUOTES

Life is made up of Moments.
Moments create Days, days create Months,
months create Years and years create LIFE.
Lose the moment and you lose Life.
Be thankful that you are on your feet,
for there are people who can't
even walk down the street.
Don't be amongst those who
are trying to build a better Tomorrow.
You can have a better tomorrow only if
your Today is better than your Yesterday.
Life is like a beautiful bird
that comes to your hand.
If you let it go, it will fly into the sky,
never to return.
First you Yearn to Earn.
Then you Learn that others
will Burn what you Earn.
Stop! Turn and Spend before your End.
It is strange — people chase and hoard money,
and even cheat the world to become rich
only to finally leave it all behind.
The Wind that Blows,
the Water that Flows,
the Sun that Glows, are
all proof that a Power exists.
Believe and Experience the Universal Power.
Think of Today, not Tomorrow.
It's time to be Happy,
not live a Life of Sorrow.
Find out those things that make you
Glad & eliminate those that make you Sad.
Of course, things will go wrong.
Move on!
Don't let the little snags
affect the progress of your life.
Don't just GO through life,
GROW through it for
Life comes to you only once... never to return!
Climb the Ladder of Life, step by step.


(With Thanks to 100 Diamond Quotes By RVM)

Thursday, March 3, 2016

DIAMOND QUOTES

A moment spent in Sorrow
or a moment spent in Pain
is a waste of a Great Treasure
that you will never get again.
Enthusiasm is a Power
that can give Dreams to the Dreamless,
Life to the Lifeless and
Hope to the Hopeless. 
There are people who Dream
and there are people who Scream.
There are people who Cry
and there are people who Fly.
The good news is that this is a CHOICE!
You can be who you want to be,
if you stop being what others want you to be.
Live your Life Philosophy. 
It may be a Mountain or a Tree,
a River or a Bee...
Learn to enjoy the little things in Life. 
Even one day lost in misery is a great loss,
for the day will never come back again.
You lose 24 hours of Happiness,
Joy & Bliss.
Live each day in Happiness. 
Never worry about the Past,
it brings Tears.
Don't think too much about the Future,
it brings Fears.
Live in the Present Moment with a Smile,
it brings Cheers!! 
Life is made of Pleasures,
Life is made of Pain.
Don't just enjoy the Rainbow,
also Learn to dance in the Rain.
With Time, you can create Money,
but with money, you cannot create Time.
So Time is more valuable than Money. 
There can be no Positive result
from a Negative attitude.
Think Positive. Live Positive.

Courtesy: RVM's 100 DIAMOND QUOTES.  RVM-20

Tuesday, March 1, 2016

DIAMOND QUOTES

Happiness is a shadow.
If you chase it, it moves further away.
But if you turn to make others happy,
it will follow you.
Make others Happy and be Happy.
Life is a Canvas.
Every action of ours is a stroke of paint
and at the end, how beautiful our painting is
will depend upon all our strokes, all our Actions.
Live! Don't just Exist!!!
Don't drag through life . . .
Live each day as a Celebration!
If you don't like the Fruits you are growing, then change the Seeds you are sowing.
Living Life without a Purpose
is like having an ice cream cone in your hand,
letting it melt and drip without eating it.
It was yours to Enjoy, but you lost it!
I would rather live 10 years
doing what I Love, than drag
through Life 50 years, hating every day
I Live.
In life what you ASPIRE
will TRANSPIRE
— be it Loss or Gain,
Sun or Rain, Joy or Pain.
Don't just Hurry, don't just Haste.
Don't just Worry, don't just Waste.
Life is a Treasure, Enjoy the Pleasure.


PEACE is the foundation of Happiness
— for where there is Anxiety,
Tension and Turmoil,
Joy cannot exist.
The Sun challenges us to Shine,
the Clouds remind us to Move,
the Birds tell us we too can Fly
and the Sky tells us that there is no limit
to our Dreams and Goals.

Courtesy: RVM's 100 DIAMOND QUOTES.


HEALTH TOPICS

TIPS FOR HEALTHY LIVING

Cholesterol in the Blood

The amount of fibre in the diet also influences the cholesterol levels and LDL cholesterol can be lowered by taking diets rich in fibres.

The most significant sources of dietary fibre are unprocessed wheat bran, whole cereals such as wheat, rice, barley, rye; legumes such as potato, carrot, beet and turnips; fruits like mango and guava and green vegetables such as cabbage, lady's finger, lettuce and celery.

Oat bran is especially beneficial in lowering LDL cholesterol. Expect effects of 8 to 15 mg/dl after consuming 30 g of oat bran each day for 30 days.

Get to Know Vegetarian Principles
Example: To Lower Blood Pressure, Be Faithfully Vegetarian
Vegetables are also good for the patient of hypertension. They should preferably be taken raw. If they are cooked, it should be ensured that their natural juices are not burnt in the process of cooking.
Vegetables like cucumber, carrot, tomatoes, onion, radish, cabbage and spinach are best taken in their raw form. They may be cut into small pieces and sprinkled with a little salt and the juice of a lemon added to them so as to make them more palatable.

Get to Know Healthy Kitchen Practices
Example: Foods That Require Careful Cooking
Certain foods, especially if they are not properly cooked, cause indigestion. Some people react unfavourable to certain foods like beans, cabbage, onions, cucumber, radishes and seafood.

Fried foods as well as rich and spicy foods often cause abdominal discomfort and gas, and aggravate the existing condition.

What are some other important considerations?
Excessive smoking and intake of alcohol can also cause stomach upsets.
Constipation may interfere with the normal flow of ingested matter through the gastrointestinal tract, resulting in gas and abdominal pain.
Drinking too much water with meals, insomnia, emotions such as jealousy, fear and anger and lack of exercise are among the other causes of indigestion.

(Basic Healing Principles) Control Inflammation with Cold
For controlling inflammation, use the cold compress.
This is a local application using a cloth that has been wrung out in cold water. The cloth should be folded into a broad strip and dipped in cold water or ice water. The compress is generally applied to the head, neck, chest, abdomen and back.

The cold compress is an effective means of controlling inflammatory conditions of the liver, spleen, stomach, kidneys, intestines, lungs, brain, pelvic organs and so on. It is also advantageous in cases of fever and heart disease. The cold compress soothes irritations of the dermis and inflammations of external portions of the eye. When the eyeball is affected, the cold compress should follow a short fomentationTuesday, February 23, 2016

PEARLS OF WISDOM

Pearl of Wisdom #15
Success is not a stereotype. Success is not a Ferrari. Success is not an automobile. It’s not a house. It’s not a place. It’s not money in the bank. It’s not a million dollars. That’s not success. Success is the continual unfolding of the design of your own life and pulling it off. That’s what success is.

Pearl of Wisdom #16
When your “Why” is strong enough, you will overcome anything.

Pearl of Wisdom #17
Surround yourself with people you admire.

Pearl of Wisdom #18
Happiness is not an accident. Nor is it something you wish for. Happiness is something you design.

Pearl of Wisdom #19
We get paid for bringing value to the marketplace. It takes time to bring value to the marketplace, but we get paid for the value, not for the time.

Pearl of Wisdom #20
For every promise, there is a price to pay.

Pearl of Wisdom #21
The few who do are the envy of the many who only watch.

Courtesy : CHARLES YANG

PEARLS OF WISDOM

PEARLS OF WISDOM

Pearl of Wisdom #8
Don’t join an easy crowd; you won’t grow. Go where the expectations and the demands to perform are high.

Pearl of Wisdom #9
Life expects us to make a reasonable amount of progress in a reasonable amount of time. That’s why they make those second grade chairs so small.

Pearl of Wisdom #10
Don't wish it was easier; wish you were better. Don't wish for less problems; wish for more skills. Don't wish for less challenges; wish for more wisdom.

Pearl of Wisdom #11
Success is doing ordinary things extraordinarily well.

Pearl of Wisdom #12
If you want to get more, you have to become more.

Pearl of Wisdom #13
Success is not something you pursue. What you pursue eludes you. Success is something you attract, by the person you become.

Pearl of Wisdom #14

Don't let your learning lead to knowledge. Let your learning lead to action.

Courtesy : CHARLES YANG

Monday, February 22, 2016

PEARLS OF WISDOM

Pearl of Wisdom #1 If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.

Pearl of Wisdom #2 The reason why many people face the future with apprehension instead of anticipation is because they don’t have it well designed. Yet I find it fascinating that most people plan their vacations with better care than they plan their lives. Perhaps that is because escape is easier than change.

Pearl of Wisdom #3 Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day. Failure is nothing more than a few errors in judgment, repeated every day.

Pearl of Wisdom #4 Some things you have to do every day. Eating seven apples on Saturday night instead of one a day just isn’t going to get the job done.

Pearl of Wisdom #5 Successful people have libraries. The rest have big screen TVs.

Pearl of Wisdom #6 It is not the direction of the wind, but the set of the sails that determines which way we will go. You must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.

Pearl of Wisdom #7 If someone is going down the wrong road, he doesn't need motivation to speed him up. What he needs is education to turn him around.

Courtesy : CHARLES YANG

Sunday, February 21, 2016

Inspiring Stories

POSITIVE ATTITUDE

A very poor woman with a small family called in to a radio station asking for help from God.

A non-believer who was also listening to this program decided to make fun of the woman. He got her address, called his secretary and ordered her to buy a large amount of foodstuff and take to the woman. However, he sent it with the following instructions: “When the woman asks who sent the food, tell her that it is from the Devil.”

When the secretary arrived at the woman’s house, the woman was so happy and grateful for the help that had been received. She started putting the food inside her small house.

The Secretary then asked her, “Don’t you want to know who sent the food?”


The woman replied, “No, I don’t even care because when God orders, even Devil obeys.”

Saturday, February 20, 2016

ABRAHAM LINCOLN

On his first day in office as President, when Abraham Lincoln entered to give his inaugural address, one man stood up. He was a rich Aristocrat. He said, “Mr.Lincoln, you should not forget that your father used to make shoes for my family.” And the whole Senate laughed; they thought, they had made a fool of Lincoln.

But certain people are made of a totally different mettle. Lincoln looked at the man directly in the eye and said, “ Sir, I know that my father used to make shoes for your family, and there will be many others here, because he made shoes the way nobody else can. He was a creator. His shoes were not just shoes; he poured his whole soul into them. I want to ask you, have you any complaint? Because I know how to make shoes myself. If you have any complaint I can make you another pair of shoes. But as far as I know, nobody has ever complained about my father’s shoes. He was a genius, a great creator and i am proud of my father.”

The whole Senate was struck dumb. They could not understand what kind of man Abraham Lincoln was. He was proud because his father did his job so well that not even a single complaint had ever been heard.


Remember, no one can hurt you without your consent. It is our response that hurts us. Everything we want in life is waiting for us outside our comfort zone and inside our effort zone. We just need to make a move.
RAAVAN’S TEACHINGS

When Raavan was attacked by Lord Rama and was nearing death, Rama asked his brother Lakshman to go to him and learn something about the world, which no other person except for such learned Brahmin like Raavan could ever teach him.

Lakshman obeyed his brother’s order and stood near dying Raavan’s head. But Raavan did not say anything and Lakshman returned to Rama.  Rama then told Lakshman that whenever one wants to learn something from a person, you should never stand near his head, but his feet.

Lakshman again went to Raavan and this time he stood near his feet.  Raavan seeing Lakshman standing near his feet told him 3 secrets that would anyone’s life successful.

1 – The first thing Raavan told Lakshman was that one should complete any auspicious work as soon as possible and keep delaying the inauspicious work as much possible.  He supported this teaching by saying, “Shubhasya Shighram”.

He told Lakshman that he could not recognize Rama and therefore delayed arrival at the shelter.  Hence this is his condition.

2 – The second thing he taught Lakshman was never to underestimate one’s enemy.  He said that he did this mistake of understanding the monkeys and bears lesser or incompetent and he lost the battle against them.

He said, when he asked Lord Brahma to make him immortal, he said no one else except for monkeys and human could kill him.  This is because he believed that both these living beings were not capable to kill him.

This was his mistake and he suffered life as a result.

3 – This third and final thing Raavan told Lakshman that one should not reveal one’s life secret to anyone in the world.  Here also Raavan made a mistake as Vibhishan knew the secret of his death.  Raavan knew this was his mistake of life.

Courtesy: EAST & WEST MAGAZINE